วอนดูแลบุตรหลานช่วงสงกรานต์หลังพบเด็กเสียชีวิตสูง

พม. เผย เเด็กอายุ 15-19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สูงถึงร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ พบช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.-ต.ค. จมน้ำตายมากสุด วอนทุกฝ่ายดูแลบุตรหลานช่วงสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นางสุวรีย์ ใจหาญ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กระทรวงพม.ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ในประเด็นการเฝ้าระวังเด็กในช่วงปิดเทอม

โดย ช่วงไตรมาสที่ 1 หรือระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 โดยพบว่าสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน2 ประเด็นที่ควรเตือนสังคมให้เฝ้าระวังคือ 1.เด็กและเยาวชนมักประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในปี 2560 มีสถิติภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง กว่า 8 .4 หมื่นราย เสียชีวิต 8.6 พันราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และในช่วงต้นปีสถิติดังกล่าวยังไม่ลดลง โดยพบเด็กอายุ 15-19 ปี ประสบอุบัติเหตุสูงสุดเมื่อเทียบกับวัยอื่นๆ ร้อยละ 73 โดยมีสาเหตุมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย

นางสุวรีย์ กล่าวอีกว่า 2.เด็กและเยาวชนมักจะประสบอุบัติเหตุจมน้ำ และชีวิตกือบ 700 รายต่อปี และในช่วงต้นปี 2561 มีเด็กประสบอุบัติเหตุจมน้ำ 397 คน เสียชีวิต 51 คน โดยกลุ่มเด็กที่ต้องเฝ้าระวังคือ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะเดือนที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือเดือนมี.ค. เม.ย. และต.ค. ทั้งนี้กระทรวงพม.จึงขอเชิญชวนครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วม กันลดอุบัติเหตุในเด็กในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงปิดเทอม ด้วยการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยง โดยเริ่มจากความไม่ประมาท ตระหนักในความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงร่วมกันเตือนภัยและรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความเสี่ยง ความร้ายแรงของอุบัติเหตุในเด็กย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews